JEDNORADOVÁ MIKROINJEKTÁŽ TEHLOVÉ MURIVO - NÁHRADA VODOROVNEJ IZOLÁCIE ZÁKLADOV

Jednoradovú injektáž pri obnove izolácie základov prevádzame vodorovne v osovej vzdialenosti vrtov 10cm. Priemer vŕtaného otvoru 10 mm. Ukončenie vrtu je 5 cm od konca opačnej strany muriva. Vrty sa uzatvárajú spätnými ventilmi ( paker, obturátor ). Vysoko tlakovými čerpadlami postupne vpravíme dve jednozložkové polyuretánové živice. Prvá aplikačná látka je s nízkou viskozitou preniká aj do štruktúry konštrukčných prvkov, s prítomnou vodou reaguje na pevnú hydroizolačnú látku. Ešte počas reakcie je vpravená do tlakových komôr druhá polyuretánová živica, ktorá vypĺňa všetky väčšie kaverny a uzatvára aj vŕtané komôrky. Celý proces polyadície - zmeny tekutín na pevné látky prebieha do 1 hodiny. V materiáloch dosahujeme:

1, obnovu vlastnosti pojiva – keď po injektáži dôjde k obnoveniu pôvodných vlastností pojiva ( vápennej malty ), keď z jednotlivých zrniek piesku je opäť kompaktná hmota . Zmenu vlastností môžeme hodnotiť ako úpravu z MO na M4 (M10).

2, odobratie vlhkosti – keď, pre prebehnutie vlastnej reakcie je nutná prítomnosť vody, tu odoberie vodu z muriva cca 20% . V lokálne suchých miestach je nutné do prevedených vrtov umelo vpraviť vodu , aby bolo zaručené vytvorenie súvislej hydroizolačnej vrstvy.

3, zamedzenie kapilárneho vzlínania – Polyuretán s tvorbou vode nepriepustné štruktúry pri injektáži preniká do mikrotrhlín materiálov, vyplňuje priestory, tvorí izolačnú clonu a tým je zabránené vzniku kapilárneho vzlínania.

Podľa zmeny vlastností použitého pojiva, vyplnenie trhliniek, zníženie vlhkosti je možné uvažovať so zlepšením únosnosti murovaných konštrukcií, v zmysle STN 73 1101 a STN 73 0038.

Prienik látky je aj do trhlín menších než 0,1 mm. Životnosť zreagovanej látky je dlhšia než 100 rokov.